For Love of the World | keynote sessies (English text below)

Heinrich Päs

terwijl ik op een klein eiland in Hawaii woonde, te midden van de uitgestrekte Stille Oceaan met zijn cultuur gevormd door het geloof in "lokahi", de harmonie en eenheid van diverse elementen, veranderde mijn perspectief op het universum, en begreep ik duidelijker hoe de natuur werkt als een "netachtig ingewikkeld weefsel".

Heinrich Päs is een Duitse theoretisch natuurkundige en hoogleraar aan de Technische Universiteit Dortmund. Hij promoveerde aan de Universiteit van Heidelberg voor onderzoek aan het Max-Planck-Institut in 1999, bekleedde postdoc-posities aan de Vanderbilt University en de Universiteit van Hawaii, en een assistentschap aan de Universiteit van Alabama. Zijn onderzoek naar deeltjesfysica, kosmologie en de structuur van ruimte en tijd stond op de cover van Scientific American en het New Scientist-magazine. Het werd ook opgenomen in de verzameluitgave "Ultimate Physics: From Quarks to the Cosmos", naast een stuk van Stephen Hawking.

Zijn nieuwe boek "The One" werd geprezen in The Wall Street Journal, Nature en Scientific American. Het maakt het wetenschappelijke geval voor een oud idee over de aard van het universum: dat alles één is. Door natuurkunde, filosofie en de geschiedenis van ideeën te combineren, is "The One" een epische, geestverruimende reis door millennia van menselijk denken en naar de aard van de realiteit zelf.

Andreas Weber

"Liefde is een antwoord op het gebrek dat aan de kern van levendigheid ligt, maar het compenseert dat gebrek niet - het transformeert het. Liefde verandert dat gebrek in een overschot dat nieuwe tegenstellingen voortbrengt; het is de lichtgevende kloof en de vluchtige massa, vrijheid in onmogelijkheid, het altijd ontoereikende antwoord op de paradox van het leven - pure levendigheid, ervaren van binnenuit de wereld."- Andreas Weber, Materie en Verlangen: Een Erotische Ecologie

Bioloog en filosoof dr. Andreas Weber. In zijn boek Levenskracht. Naar een Poëtica voor het Antropoceen (2019) neemt hij ons mee voorbij de Verlichting naar nieuwe inzichten in onze verbondenheid met de natuur, en wat de gevolgen zijn als we doorgaan met onszelf buiten de natuurlijke orde te plaatsen.

Elisa Giaccardi 

"Ontwerp, hoewel bedoeld voor positieve transformatie, worstelt met de onbedoelde gevolgen van zaken zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en surveillancekapitalisme. Maar wat als ontwerp deel uitmaakt van het probleem? Hoe kunnen we ontwerp heroverwegen om meer-dan-menselijke werelden te omarmen en beter zorg te dragen voor de verstrengelde aard van ons leven?"

Elisa Giaccardi bekleedt de prestigieuze positie van Professor More-than-human Design aan de Politecnico di Milano in Italië. Voordat ze deze rol op zich nam, was ze Professor en Voorzitter van Post-industrial Design aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft, van 2012 tot het einde van het vorige jaar. Haar werk draait om de complexe uitdagingen die worden gesteld door de voortdurende digitale transformatie van de samenleving, een thema dat ze zowel in ontwerponderzoek als in de praktijk verkent. Giaccardi wordt breed erkend voor haar baanbrekende bijdragen aan metadesign, collaboratieve ontwerpprocessen en open ontwerpmethodologieën, en voor het pionieren op het gebied van meer-dan-menselijk ontwerp. Haar onderzoek heeft een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van post-industriële en post-humanistische perspectieven binnen de vakgebieden ontwerp en Human-Computer Interaction (HCI). Tegenwoordig wijdt ze haar inspanningen aan het leiden van DCODE, een Europees onderzoeksnetwerk en doctoraal opleidingsprogramma. Dit initiatief heeft tot doel ontwerp te hervormen in de context van meer-dan-menselijke werelden, en streeft naar inclusieve en duurzame paden voor de digitale transformatie van de samenleving.

 

For Love of the World | keynote sessions (ENG)


Heinrich Päs

“While living in Hawaii, on a small island in the midst of the vast Pacific ocean with its culture coined by the belief in “lokahi”, the harmony and unity of diverse elements, my perspective on the Universe changed, and I grasped more clearly how Nature works as a “net-like intricate fabric”.”

Heinrich Päs is a German theoretical physicist and professor at TU Dortmund University. He received a PhD from the University of Heidelberg for research at the Max-Planck-Institut in 1999, held postdoc appointments at Vanderbilt University and the University of Hawaii, and an Assistant Professorship at the University of Alabama. His research on particle physics, cosmology and the structure of space and time was on the cover of the Scientific American and the New Scientist magazine. It also got included in the collector’s edition “Ultimate Physics: From Quarks to the Cosmos”, next to a piece by Stephen Hawking.

His new book “The One” was praised in The Wall Street Journal, Nature and Scientific American. It makes the scientific case for an ancient idea about the nature of the universe: that all is One. Blending physics, philosophy, and the history of ideas, “The One” is an epic, mind-expanding journey through millennia of human thought and into the nature of reality itself.

Andreas Weber

 “Love is an answer to the lack that lies at the heart of aliveness, but it does not compensate for that lack—it transforms it. Love transforms that lack into an excess that produces new contradictions; it is the luminous chasm and the ephemeral mass, freedom in impossibility, the always insufficient answer to the paradox of life — pure aliveness, experienced from inside the world.”
― Andreas Weber, Matter and Desire: An Erotic Ecology

Biologist and philosopher dr. Andreas Weber. In his book Enlivenment. Toward a Poetics for the Anthropocene (2019), he takes us beyond Enlightenment to new insights into our interconnectedness with nature, and what the consequences are if we continue to put ourselves outside of the natural order.

Elisa Giaccardi 

 “Design, while intended for positive transformation, wrestles with the unintended consequences of issues like climate change, resource depletion, and surveillance capitalism. But what if design is part of the problem? How can we reimagine design to embrace more-than-human worlds and better care for the entangled nature of our lives?”

Elisa Giaccardi holds the prestigious position of Professor of More-than-human Design at Politecnico di Milano in Italy. Before assuming this role, she served as Professor and Chair of Post-industrial Design at the Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft, from 2012 until the end of the previous year. Her work revolves around the intricate challenges posed by the ongoing digital transformation of society, a theme that she explores in both design research and practice. Giaccardi is widely recognized for her pioneering contributions to metadesign, collaborative design processes, and open design methodologies, and for breaking ground in the field of more-than-human design. Her research has been instrumental in advancing post-industrial and post-humanist perspectives within the fields of design and Human-Computer Interaction (HCI). Presently, she dedicates her efforts to spearheading DCODE, a European research network and doctoral training program. This initiative aims to reshape design in the context of more-than-human worlds, striving to forge inclusive and sustainable pathways for society’s digital transformation.